Eleonora Katakinaite digital art

Eleonora Katakinaite PAINTINGS

Eleonora Katakinaite geometric art
Eleonora Katakinaite logo

ABOUT ME

I am Eleonora, creating treasures and miracles in my birth country - Lithuania. Being an intuitive artist, explorer and architect in constant flow with space, I'm bringing through ever-changing expressions of the Creator within.
Embodying the multidimensional self in everyday life is a gift in itself. Therefore I am creating INSPIRING, MEANINGFUL and LIFE SUPPORTING architecture, art, visual design and energy tools.
I was born in 1984, in a lovely small city Panevėžys, in Lithuania. I liked drawing and painting since my childhood. To improve my skills I have entered Children Art School in Panevėžys. On my way I decided that the art of Architecture might be complex enough to express myself and in a way change the world. So I studied Architecture in Vilnius Gediminas Technical University in 2004-2007, later on worked with several companies in Lithuania and Cyprus. However, I keep returning to fine art to express the existential quests. Exploring other spheres of reality enable me to create what I see worthy of materializing on Earth as built structures.


creative path in short

2004-2011
Alongside the studies ofArchitecture, photography dominated - the search, recording and rendering of a unique point of view on the same things of the visible world.
2010 November
A personal photo exhibition "CHOICES" was held in Paphos, Cyprus.
2010-2023
painting is the intuitive expression and control of feminine, chaotic energy in acrylic on canvas.
2013 June
an author's exhibition of painting works "RETURN" was organized in the library of Gabrielė Petkevičaitė-Bitė in Panevėžys.
2019-2022
the period encouraged the search for stability and security, so the geometric drawings born from inner (un)knowledge through a meditative path are a counterweight to all the confusion that existed at that time.
2021-2023
the last creative stage – digital drawings, where the delicate structure and change of human bodies are conveyed and analyzed.


Eleonora Katakinaite logo

For inquiries you can contact me by email eleonora@katakinaite.lt

You can find links to my other activities and profiles by following the diamond:


Eleonora Katakinaite logo

APIE MANE

Nuo kūrybinio kelio pradžios domėjausi abstrakčia kūryba, išlaisvinančia nuo žemiškos realybės atkartojimo, leidžiančia pažvelgti į sąvokų, archetipų ir idėjų pasaulį giliau ir plačiau. Studijuodama architektūrą rinkausi užduotis padedančias perprasti principus, kuriais supanti aplinka mus veikia: spalvų poveikis žmogaus emocinei būsenai, energetinė sakralios paskirties statinio formų analizė, tentinės konstrukcijos koncepcija kaip rožės žiedo interpretacija – tik keli projektai, kuriais jau tuomet paliečiau sritis, kurios vėliau buvo tyrinėjamos ir plėtojamos vizualinėje kūryboje.
Greta architektūrinės praktikos nuolat sugrįždama prie vizualinio meno, pirma fotografijos, paskui tapybos, geometrinių piešinių ir galiausiai skaitmeninės kūrybos, skverbiausi vis į gilesnius sąmonės ir visatos slėpinių sluoksnius. Per kūrybą tyrinėju pasaulio kūrinijos dėsnius bei veikimo principus, žmogiškos patirties Žemėje įtaką sielos keliui, ryšio su aukštesne sąmone ir iš to gimstančių kūrinių poveikį žmogaus būsenai, dvasiniam augimui.
Kaip ir einant savęs pažinimo keliu, taip ir kūrybiniuose darbuose - stebėtojui juos analizuojant, atskleidžiami vis kiti sluoksniai, tad kūrinių pavadinimai kinta einant laikui. Prigimties daugiamatiškumas leidžia tyrinėti pasaulį ir išreikšti save per skirtingus suvokimo lygmenis, tuo būdu artėjant prie INTEGRALUMO. Tą atspindi ir kūrybinis kelias, su kuriuo lankytojai supažindinami šiame puslapyje.


Kūrybinis kelias trumpai

2004-2011 m.
Greta Architektūros studijų kūryboje dominavo fotografija - unikalaus požiūrio taško į tuos pačius regimojo pasaulio dalykus paieška, fiksavimas ir perteikimas.
2010 m. lapkričio mėn.
Surengta asmeninė fotografijų paroda „CHOICES“ (liet. Pasirinkimai) Pafos mieste, Kipre.
2010-2023 m.
tapyba – moteriškos, chaotiškos energijos intuityvi išraiška ir suvaldymas tapant akrilu ant drobės.
2013 m. birželio mėn.
surengta autorinė tapybos darbų paroda „GRĮŽIMAS“ Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje.
2019-2022 m.
laikotarpis skatino ieškoti stabilumo ir saugumo, tad iš vidinio (ne)žinojimo meditatyviu keliu gimstantys geometriniai piešiniai yra kaip atsvara visai tuo metu tvyrojusiai sumaiščiai.
2021-2023 m.
paskutinis kūrybinis etapas – skaitmeniniai piešiniai, kur perteikiama ir analizuojama subtilių Žmogaus kūnų sandara ir kaita.

Eleonora Katakinaite logo


Susiekti su manimi galite el. paštu: eleonora@katakinaite.lt

Nuorodas į kitas mano veiklas bei profilius rasite sekdami deimantą:


TAPYBA

2012

PAINTINGS

Unikalaus tapybos stiliaus atrakinimas grįžus į tėvynę po budinančio 2,5 metų gyvenimo Kipre. Pirmiausia buvo aiški žinia – pažvelgsi į vidų, pamatysi šešėlius ir atrasi šviesą. Kitas - galingas trejybės aktyvinimas. Trečia, slidus – perspėjo mane naudoti įžvalgumą.

Unlocking the unique style of painting after a return to my homeland from an awakening 2,5 years life period in Cyprus. First one was a clear message - You will look inwards, see the shadows and find the light. Next one a powerful trinity activation. Third, the slippery one - warned me to use discernment.

2013

Toliau integravau įgimtą išmintį apie Visatos struktūrą. Viskas čia veikia kaip atspindys ir ryšys su viskuo, kas yra. Ir tada atėjo laikas man pasirodyti. Šis darbas buvo sukurtas specialiai autorinei tapybos paveikslų parodai mano gimtajame mieste. Parodą pavadinau „Sugrįžimas“, nes tuo metu taip pat grįžau gyventi ir dirbti į miestą, kuriame gimiau – Panevėžį, Lietuvoje. Šventa paskutinių pagonių žemė Europoje.

Further I was integrating the innate wisdom about the structure of the Universe. How it all works as a reflection, and connection to all that is. And then came a time for me to show-up. This one was made especially for a solo paintings exhibition in my home town. I called the exhibition "Returning", as at that time I have also returned to live and work to the city I was born in - Panevėžys, in Lithuania. The Sacred land of last pagans in Europe :)

2014

Tais metais man aiškiai priminė Vandens stichiją ir mano moteriškąją energiją. Buvimas architekte paskatino mane naudoti savo vyriškąją pusę, o ne tą, kurią gimiau išreikšti. Moteris šioje Žemėje yra gyvybės nešėja. Bet gimimui reikia šeimos. Taigi čia buvo, man net neplanuojant – pranašiškas šeimos paveikslas. Tada Formation kūrinys pasirodė likus kelioms dienoms iki naujos gyvybės užmezgimo, o energijos išraiška buvo aiškiai kitokia, nei buvau įpratusi. Buvau nustebinta rezultatu. „Improve“ iš pradžių atrodė kitaip, tačiau vėliau buvo „pataisytas“. Iš čia ir pavadinimas.

At that year I was clearly reminded of the Water element and the Feminine energy of mine. Being an Architect has pushed me on using my masculine side more that the one I was born to express. And a woman in this Earth is the one who gives birth. But to give birth you need a family. So here it was, without me even planning for it - prophetic painting of a family. Then the Formation piece came a couple of days before I actually got pregnant and the expression of the energies was clearly different than what I was used to. I was surprised by the result. The Improve one had a different look at first, and was done during pregnancy. However it was "corrected" afterwards. Hence - the name.

2015

Šie metai atnešė didelių permainų ir mažiau laiko kūrybinėms išraiškoms – tapau mama, o spalvos rodo, kad įžeminau daug transformuotų energijų, turėjau atsistatyti po energijos du viename periodo, kuris atnešė chaosas, taip pat daug galimybių pažvelgti į vidų ir sekti savo išmintimi bei šviesa.

This year brought a great change and less time for creative expressions - I became a mother, and the colors show I was grounding in much of transformed energies, I had to restore after the period of being a two-in-one energy, which brought chaos, also many opportunities to look inwards and follow my own wisdom and light.

2016

Daug bemiegių naktų, taip pat ieškojau stabilumo, nes viskas klostėsi ne taip, kaip norėjau. Tačiau tame nepasitenkinime galėjau pradėti savo stabilumo ir centro taško paieškas.

Many sleepless nights, also search for stability, as things were not going the way I had wished for. However in that dissatisfaction I could begin the search for my own stability and center point.

2017-2019

Aš pažadinau sūkurius ir tapau akimi audros centre. Bet švelnus būdas. Širdies apvalymas, grįžimas į įgimtą to, kas esu, prigimtį. Gyvenimas šiuo laikotarpiu buvo ne pats geriausias, teko priimti sunkius ir gyvenimą keičiančius sprendimus, o paveikslai man bylojo šviesos kodus, kurių man reikėjo visą kelią.

I have been waking up the vortexes and became the eye in the center of the storm. But the gentle way. Purifying the heart, returning to the innate nature of who I am . Life was not at it's best in this period, had to make some difficult and life changing decisions, and the paintings spoke to me the light codes that I needed to support me all the way.

2020-2022

Judėjimas toliau, darbas su intensyvesniais sūkuriais. „Root to Crown“, ieškant tobulo sukimosi greičio ir pašalinant viską, kas nesutapo su gimimu iš vidaus. Suvokimas, kas yra būtent tai, ką aš atnešu savo paveikslais – pradėjo atsiskleisti Šviesos kalba, gydomosios savybės, įgimtos dovanos ir gebėjimai.
Netrukus po gyvenimą pakeitusios patirties pamačiau aiškią žinią pasinerti giliau į sakralinę geometriją, ir buvo akivaizdu, kad tapybos technika mano sielos išraiškai nebetinka. Tačiau yra paveikslų iš ankstyvojo mano dvasinio pabudimo etapo, kurie atneša stebuklingų išgyvenimų ir nuodėmių.

Moving further up, working with more intense vortexes. Root to Crown, in search for the perfect spin rate and clearing away all that did not match that which was birthing from within. The realization of what is it exactly what I bring though with my paintings - the Light Language, healing properties, innate gifts and abilities started to reveal themselves.
Soon after the life changing experience I could see a clear message to dive deeper to Sacred geometry, and it was obvious, the painting technique does snot work for my soul expression anymore. However there are the paintings from the early stage of my Spiritual awakening, which brough miraculous experiences and sinchronicities.

GEOMETRINIAI PIEŠINIAI

2015-2023

GEOMETRIC DRAWINGS

Kiekvienas turime ir galime aktyvuoti įvairiausias geometrines struktūras savo elektromagnetiniame biolauke. Visuma jų formuoja toroidinį lauką per simetriškumą ir sferą - per visapusiškumą. Stebėkite geometrinius piešinius kaip visatos veikėjus, o tuos, kuriems pajusite simpatiją - pakvieskite pabendrauti , raskite atsakymus, kurie aktualūs tik Jums. Raštai, linijos ir konkrečios spalvos nukreipia tėkmę tam tikru keliu, atmaizgiodami mazgus, kurie kliudė sąmonei pažinti būtį per platesnę prizmę

Šie piešiniai atsirado po tapybos etapo, kai paskutiniai potėpiai ant drobės rodė geometrines figūras ir pakvietė tyrinėti apskritimus ir struktūriškesnes išraiškas, kurios išmokė dirbti su energija įvairiais lygmenimis.
Būdami kūrėjo ketinimų projekcija dvimatėje plokštumoje, jie gali daugiau, nei žmogaus kalba galėtų išreikšti žodžiais. Savo galia struktūrizuoti gyvenimiškų patirčių visumą, apjungti ligi tol sąsajos neradusius prisiminimus ir patirtis į vieną kūrinį, geometrinė kūryba leido pažvelgti sluoksniu giliau, rodos į pačios visatos radimosi bei gyvybinės energijos tekėjimo principus. Geometriniais kūriniais, kur dažnai dominuoja apskritimas su savo centru, kaip visatos modelio atspindys dvimatėje plokštumoje, tyrinėju aukštesnius jausmus, žmogaus ryšį su visata bei Kūrėju, analizuoju pagrindinių geometrinių formų perduodamą žinią, formos sąsają su tam tikra spalva, formų bei spalvų tarpusavio ryšius bei sąsajas su mūsų realybėje egzistuojančiais šių formų „atspindžiais“. Geometrija, kaip materialios realybės kūrimo principas, nuo atomo iki Saulės sistemos ar visos Visatos – ir toliau lydi mane kitose kūrybinėse srityse : architektūroje, grafiniame dizaine bei kasdienybėje.

Each of us has and can activate various geometric structures in our electromagnetic biofield. All of them form a toroidal field through symmetry and a sphere through comprehensiveness. Observe the geometric drawings as characters of the universe, and invite those whom you feel sympathy to chat, find answers that are relevant only to you. Patterns, lines and specific colors direct the flow in a certain way, re-opening the knots that prevented the consciousness from knowing the being through a wider prism

These drawings came after the painting phase where the final strokes on the canvas showed geometric shapes and invited me to explore circles and more structured expressions that taught me to work with energy on different levels.
Being a projection of the creator's intentions on a two-dimensional plane, they can do more than the human language could express in words. With geometric works, where a circle with its center often dominates, as a reflection of the model of the universe on a two-dimensional plane, I explore higher feelings, the human connection with the universe and the Creator, analyze the message conveyed by the main geometric shapes, the relationship between the shape and a certain color, the relationships and connections between shapes and colors with the "reflections" of these forms existing in our reality. Geometry, as the principle of creating material reality, from the atom to the Solar System or the entire Universe, continues to accompany me in other creative fields: architecture, graphic design and everyday life.

SKAITMENINIAI PIEŠINIAI

2020-2024

DIGITAL ART

Skaitmeniniai piešiniai lyg kvantinio lauko pranešimai yra energijos judėjimo išraiška tam tikru momentu dvimatėje plokštumoje. Būdama itin jautri, galiu įsilieti į nuolat kintantį srautą ir perteikti jį vaizdine forma.
Struktūrizuota, tačiau tekanti šviesos judėjimo išraiška.
Jaučiu, kad tai moteriškos ir vyriškos išraiškos derinys, taip pat simbolizuoja dviejų, NUOLAT ESANČIŲ VIDUJE, sąjungą.
Ilgai atidėliojau skaitmeninę kūryba, dėl vidinio įsitikinimo, jog kūrybos ir skaitmeniniai pasauliai turi mažai ką bendro. Tačiau atradimų kupinas ankstesnis periodas atnešė laisvumo šioje srityje. Tiesa, skaitmeniniai kūriniai atliekami pirštais liečiant ekraną, tad rankos dalyvavimas procese labai aktyvus. Savo kūriniais skaitmeninėje erdvėję, įgalinančioje įamžinti ir kūrinių atsiradimo procesą, piešiu simetriškus spalvų ir formų derinius, kaip abstrakčius subtilios realybės atvaizdus dvimatėje plokštumoje. Kiekvienas ketinimas, jausmas, idėja, žmogus turi unikalų „atspaudą“ kurį ir siekiu perteikti šiais piešiniais.

This typo of digital art is like messages from the quantum field, an expression of energy movement at a specific moment in a two-dimensional plane. Being intuitive, I can tap into the ever-changing flow of frequencies and convey it in visual form. After years of intuitive painting and sacred geometry drawing, this is another way to express myself.
A structured yet flowing expression of the movement of light.
I feel it is a combination of feminine and masculine expression and also symbolizes the union of the two, CONSTANTLY EXISTING INSIDE.
I put off digital creation for a long time, because of the inner conviction that the creative and digital worlds have little in common. But the discovery-filled earlier period brought freedom in this area. True, digital works are performed by touching the screen with the fingers, so the participation of the hand in the process is very active. With my works in the digital space, which enables me to immortalize the process of creation of the works, I draw symmetrical combinations of colors and shapes, as abstract images of subtle reality on a two-dimensional plane. Every intention, feeling, idea, person has a unique "imprint" which I aim to convey with these drawings.

Skaitmeniai piešiniai integralumui yra tam tikros kokybės projekcija 2D plokštumoje. Simetriškas išsidėstymas leidžia žiūrovui atrasti pusiausvyrą viduje, tarsi piešinys atspindėtų egzistencijos aspektą atgal į jį/ją.

Digital integrity activating art is a projection of specific energy and quality on a 2D plane. Symmetrical arrangements allow the viewer to find balance within, as if the drawing mirrors an aspect of existence back to him/her.

INTUITYVŪS RAŠTAI

2020-2024

INTUITIVE
SCRIPTS

Sielos akimirkos išraiška arba piešimas su ketinimu. Tokių raštų rašymo galia leidžia protui pakankamai sulėtėti ir patirti tai, ką jam atskleidžia pati prigimtis.
Panašiai į neurografiką, tai unikalus meninio kūrybiškumo ir psichologinių principų bei dvasinių ieškojimų derinys apimantis abstrakčių linijų ir formų piešimą, kuris atspindi žmogaus vidinius psichinius "raštus". Piešimo aktas, derinamas su sąmoningu ketinimu, skatina naujų neuroninių takų kūrimąsi. Šis procesas iš esmės „perrašo“ smegenyse esančius įrašus, dėl ko keičiasi suvokimas, elgsena ir mąstymo procesai.

Soul expression of the moment or writing intuitively with intent. Healing abilities of such expressions are powerful, if one allows his mind to slow down enough and experience what is being revealed to the human from his innate essence.
Similar to neurographics, this method merges the realms of artistry, spiritual explorations and psychology. It's a method where one, in a meditative state, sketches abstract shapes and lines that mirror the neural configurations unique to an individual. Engaging in this artistic practice with the deliberate aim to transform oneself aids in forging fresh neural connections. This act serves to remodel the brain's established circuits, effectively altering one's habitual behaviors, and cognitive patterns.

PARDUODAMA

::

ART FOR SALE

Sun
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

Crystal Grid 2 WB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Grid 1 BB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Rose
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée print)

Crystal Grid 4 BB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Burst
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée print)

Crystal Grid 7 BB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Crystal Grid 8 WB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Crystal Grid 12 WB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Crystal Grid Double3 WB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Crystal Grid 2 BB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Crystal Grid 1 WB
VARINĖ GEOMETRIJA :: COPPER GEOMETRY
(Art Giclée print)

Balance
80×80cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Feel them turning
90×90cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Rose
80×80cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Center
80×80cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Hugging
70×100cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Mirroring
70×70cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Violet flame
30×30cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Slippery
100×70cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Self observing
80×80cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Fiery spiral
60×60cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Restoration
80×80cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

SGrounding
30×30cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Droplets
60×60cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Layers
30×30cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Flow
70×70cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

There is light
20×30cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Imperfect
60×60cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

Structure
60×60cm
TAPYBA :: PAINTING
(acrylic on canvas)

30×40 - 90×120cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×40 - 90×120cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×40 - 90×120cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×30 - 90×90cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×30 - 90×90cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×30 - 90×90cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

30×30 - 90×90cm
SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)

SKAITMENINIAI PIEŠINIAI :: DIGITAL ART
(Art Giclée spauda)


NORĖDAMI ĮSIGYTI KŪRINĮ AR UŽSAKYTI ASMENINĮ PIEŠINĮ - SUSISIEKITE SU MANIMI EL. PAŠTU eleonora@katakinaite.lt

CONTACT ME TO PLACE YOUR ORDER FOR PAINTINGS, PRINTS OR PERSONAL DRAWINGS VIA EMAIL: eleonora@katakinaite.lt